Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

PAR LSVS 52. SPORTA SPĒĻU REGLAMENTU
20.02.2015


LSVS VALDES LĒMUMS 2015.g. 14.janvārī.

Lai nodrošinātu sacensību raitu norisi un saņemtu uzskatāmi noformētus sacensību rezultātus,  apstiprināt sekojošu LSVS  52. sporta spēļu sacensību reglamentu:

1) Valde apstiprina sporta veida galveno tiesnesi un sacensību koordinatoru, kuri iesniedz direktoriātam  tāmes un sacensību nosacījumu  projektu;

2) Direktoriāts šos dokumentus saskaņo un, vadoties no  iespējām, realizē;

3) Direktoriāts izsūta pašvaldībām un ievieto mājas lapā uzaicinājuma vēstules  uz konkrētajām sacensībām;

4) Galvenais tiesnesis saņem sacensību precizētos pieteikumus  un sagatavo nepieciešamo dokumentāciju;

5) Sacensību  dienā komandas pārstāvis ar parakstītu  pieteikuma oriģinālu ierodas pie grāmatvedes Ernas, kura pārbauda  maksājumus un vīzē pieteikumu;

6) Grāmatvedes vīzēto pieteikumu galvenais tiesnesis pārbauda, par tā atbilstību sacensību reglamentam  un dalībnieku parakstu oriģinalitāti, paraksta un nodod galvenai sekretārei, tiesnešiem  darbam.

7) Tiesneši sacensībās pielaiž tikai tos dalībniekus, kuri parakstījuši pieteikumu;

8) Pēc sacensībām galvenais tiesnesis kopā ar galveno sekretāri apkopo mapē sacensību protokolu parakstītus oriģinālus, tabulas, pieteikumu oriģinālus, parakstītas kopvērtējuma tabulas, tiesnešu sarakstus,  savu atskaiti (ar minētu komandu, dalībnieku  skaitu, protestiem, kopējo sacensību apstākļu novērtējumu) un nodod direktoriātam.

9) Direktoriāts pārbauda iesniegtos dokumentus  un grāmatvede samaksā tiesnešiem, organizatoriem

10) Galvenais tiesnesis  sacensību rezultātus nosūta mājas lapai – info@websoft.lv

Prezidents: D.Znatnajs
      Atpakaļ